Hoe kan ik grootboeken importeren in Gripp?

Gripp is standaard voorzien van een praktisch grootboekrekeningschema, en is direct ingedeeld in een goede toekomstbestendige RGS classificatie. Mocht je desondanks gebruik willen maken van een eigen schema, of grootboeken in bulk willen toevoegen, dan kan dat. In dit artikel lees je hier meer over.

Je kunt snel en eenvoudig al je grootboeken importeren in Gripp aan de hand van een specifiek XSLX-bestand, dat je vindt door naar Instellingen te gaan en links in het menu te klikken op 'Gegevens importeren'. Er verschijnen nu zeven blokken in beeld, met onderdelen die je zelf kunt importeren in Gripp. Wanneer je op zo'n blok klikt (in dit geval Grootboeken), vind je bovenin een link naar het voorbeeld importbestand. Vul het importbestand met je eigen gegevens, en upload het bestand bij het blok Grootboeken. Je grootboeken zijn nu geïmporteerd!

Voorbeeldbestanden

Controles bij het importeren van grootboeken

Bij het importeren van grootboeken worden een aantal controles uitgevoerd. Hieronder de zaken waar op gelet dient te worden.
VeldnaamControle
naamDe naam is verplicht
nummerHet nummer moet uniek zijn. Indien er geen nummer wordt ingevuld, zal Gripp zelf een nummer aanmaken.
Categorie (nummer)Moet een geldig bestaand categorie-nummer zijn. Een lijst met de standaard nummers vind je hieronder in de tabel.
Balansposten kunnen niet mee geïmporteerd worden. Deze grootboeken heb je ook niet nodig in Gripp als je gebruik maakt van de externe boekhoudkoppeling.

Nummers van grootboekcategorieën

NummerNaamZijdeType

Eigen vermogen


52Aandeel van derden
Credit
Balans
46Agioreserves
Credit
Balans
54Fiscale reserves
Credit
Balans
51Fondsen
Credit
Balans
45Gestort en opgevraagd kapitaal
Credit
Balans
47Herwaarderingsreserves
Credit
Balans
53Kapitaal
Credit
Balans
50Overige reserves
Credit
Balans
49Statutaire reserves
Credit
Balans
48Wettelijke reserves
Credit
Balans

Kortlopende schulden


80Crediteuren
Credit
Balans
78Kortlopende leningen
Credit
Balans
83Loonheffing
Credit
Balans
82Omzetbelasting
Credit
Balans
85Overige belastingen
Credit
Balans
86Overige schulden
Credit
Balans
87Overlopende passiva
Credit
Balans
81Salarisverwerking
Credit
Balans
79Schulden aan verbonden partijen
Credit
Balans
84Vennootschapsbelasting
Credit
Balans

Langlopende schulden


62Achtergestelde leningen
Credit
Balans
64Andere obligaties en onderhandse leningen
Credit
Balans
63Converteerbare leningen
Credit
Balans
65Financiële lease verplichtingen
Credit
Balans
67Overige langlopende schulden
Credit
Balans
66Schulden aan kredietinstellingen
Credit
Balans

Voorzieningen 


60Negatieve goodwill
Credit
Balans
59Overige voorzieningen
Credit
Balans
58Voorziening groot onderhoud
Credit
Balans
57Voorziening voor belastingen
Credit
Balans
56Voorziening voor pensioenen
Credit
Balans

Aandeel derden 


198Resultaat aandeel van derden
Credit
Resultaat

Buitengewone baten en lasten 


195Buitengewone baten
Credit
Resultaat
196Buitengewone lasten
Credit
Resultaat

Omzet 


158Kortingen en bonussen
Credit
Resultaat
156Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
Credit
Resultaat
153Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen
Credit
Resultaat
154Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van handelsgoederen
Credit
Resultaat
155Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten
Credit
Resultaat
157Omzet intercompany transacties
Credit
Resultaat

Overige bedrijfsopbrengsten 


169Baten uit acties van derden
Credit
Resultaat
167Baten uit eigen fondsenwerving
Credit
Resultaat
168Baten uit gezamenlijke acties
Credit
Resultaat
176Baten werk in opdracht van derden
Credit
Resultaat
175College-, cursus-, les- en examengelden
Credit
Resultaat
172Huurontvangsten
Credit
Resultaat
174Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Credit
Resultaat
166Ontvangen doorbelasting personeelskosten
Credit
Resultaat
165Ontvangen managementvergoeding
Credit
Resultaat
171Ontvangen restituties en subsidies
Credit
Resultaat
173Opbrengsten servicecontracten
Credit
Resultaat
177Overige opbrengsten
Credit
Resultaat
170Verzekeringsuitkeringen
Credit
Resultaat

Effecten 


41Aandelen
Debet
Balans
42Obligaties
Debet
Balans
43Overige effecten
Debet
Balans

Financiële vaste activa 


33Andere deelnemingen
Debet
Balans
31Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Debet
Balans
32Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
Debet
Balans
38Latente belastingvorderingen
Debet
Balans
34Overige effecten
Debet
Balans
39Overige vorderingen
Debet
Balans
35Vorderingen op groepsmaatschappijen
Debet
Balans
37Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
Debet
Balans
36Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Debet
Balans

Immateriële vaste activa 


5Bouwclaims
Debet
Balans
6Concessies en vergunningen
Debet
Balans
7Goodwill
Debet
Balans
8Goodwill uit eerdere overnames
Debet
Balans
2Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Debet
Balans
1Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
Debet
Balans
4Overig intellectueel eigendom
Debet
Balans
10Overige immateriële vaste activa
Debet
Balans
3Software
Debet
Balans
9Vooruitbetaald op immateriële vaste activa
Debet
Balans

Liquide middelen 


70Bankrekeningen
Debet
Balans
69Kassen
Debet
Balans
71Kruisposten
Debet
Balans

Materiële vaste activa 


13Bedrijfsgebouwen
Debet
Balans
26Bedrijfsinventaris
Debet
Balans
17Commercieel vastgoed in exploitatie
Debet
Balans
20Huurdersinvesteringen
Debet
Balans
21Machines en installaties
Debet
Balans
28Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
Debet
Balans
18Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Debet
Balans
29Overige materiële vaste activa
Debet
Balans
25Overige vaste bedrijfsmiddelen
Debet
Balans
19Overige vastgoedbeleggingen
Debet
Balans
23Schepen
Debet
Balans
16Sociaal vastgoed in exploitatie
Debet
Balans
12Terreinen
Debet
Balans
24Transport- en vervoermiddelen
Debet
Balans
27Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
Debet
Balans
15Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Debet
Balans
14Verbouwingen
Debet
Balans
22Vliegtuigen
Debet
Balans

Projecten


98Onderhanden projecten
Debet
Balans

Voorraden


91Emballage
Debet
Balans
95Gereed product
Debet
Balans
90Grond- en hulpstoffen
Debet
Balans
94Halffabrikaten
Debet
Balans
89Handelsgoederen
Debet
Balans
93Onderhanden werken
Debet
Balans
96Vastgoed
Debet
Balans
92Vooruitbetaald op voorraden
Debet
Balans

Vorderingen


73Debiteuren
Debet
Balans
74Omzetbelasting
Debet
Balans
75Overige vorderingen
Debet
Balans
76Overlopende activa
Debet
Balans

Afschrijvingen


114Afschrijvingen immateriële vaste activa
Debet
Resultaat
115Afschrijvingen materiële vaste activa
Debet
Resultaat
120Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen
Debet
Resultaat
116Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa
Debet
Resultaat
117Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
Debet
Resultaat
118Resultaat verkoop immateriële vaste activa
Debet
Resultaat
119Resultaat verkoop materiële vaste activa
Debet
Resultaat

Belastingen


201Belastingen buitengewoon resultaat
Debet
Resultaat
200Belastingen gewoon resultaat
Debet
Resultaat
203Mutatie fiscale oudedagsreserve
Debet
Resultaat
202Vrijval belastinglatentie
Debet
Resultaat

Financiële baten en lasten


187Bijzondere waardevermindering van financiële vaste activa en vlottende activa
Debet
Resultaat
193Doorberekende financiële baten en lasten
Debet
Resultaat
191Kosten van beheer en administratie
Debet
Resultaat
190Kosten van beleggingen
Debet
Resultaat
185Overige rentebaten
Debet
Resultaat
188Overige rentelasten
Debet
Resultaat
186Rente- en soortgelijke lasten
Debet
Resultaat
183Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa
Debet
Resultaat
184Rente liquide middelen
Debet
Resultaat
192Resultaat deelnemingen (dividend)
Debet
Resultaat
189Wisselkoersverschillen
Debet
Resultaat

Inkoopwaarde van de omzet


146Betalingskortingen
Debet
Resultaat
145Inkoopkortingen en bonussen
Debet
Resultaat
143Inkoopwaarde handelsgoederen
Debet
Resultaat
144Inkoopwaarde productiegoederen
Debet
Resultaat
141Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Debet
Resultaat
139Kosten van grond- en hulpstoffen
Debet
Resultaat
140Kosten van personeel
Debet
Resultaat
142Kosten van rente en afschrijvingen
Debet
Resultaat
147Kostprijs intercompany transacties
Debet
Resultaat
148Mutatie omzetvorderingen
Debet
Resultaat
151Privé-gebruik diensten
Debet
Resultaat
150Privé-gebruik goederen
Debet
Resultaat
149Voorraadmutatie
Debet
Resultaat

Netto resultaat


205Nettoresultaat na belastingen
Debet
Resultaat

Overige bedrijfskosten


130Accountants- en advieskosten
Debet
Resultaat
131Administratieve lasten
Debet
Resultaat
136Algemene kosten
Debet
Resultaat
129Assurantiekosten
Debet
Resultaat
125Autokosten
Debet
Resultaat
137Doorberekende kosten
Debet
Resultaat
134Dotaties en vrijval reserves
Debet
Resultaat
135Dotaties en vrijval voorzieningen
Debet
Resultaat
123Exploitatie- en machinekosten
Debet
Resultaat
122Huisvestingskosten
Debet
Resultaat
127Kantoorkosten
Debet
Resultaat
132Kosten fondsenwerving
Debet
Resultaat
133Kosten stamrecht en lijfrentes
Debet
Resultaat
128Organisatiekosten
Debet
Resultaat
126Transportkosten
Debet
Resultaat
124Verkoopkosten
Debet
Resultaat

Personeelskosten


101Lonen en salarissen
Debet
Resultaat
112Overige personeelskosten
Debet
Resultaat
103Pensioenlasten
Debet
Resultaat
102Sociale lasten
Debet
Resultaat
109Werkkosten belast loon
Debet
Resultaat
110Werkkosten geen of vrijgesteld loon
Debet
Resultaat
106Werkkosten gericht vrijgesteld
Debet
Resultaat
108Werkkosten intermediair
Debet
Resultaat
105Werkkosten met nihilwaardering
Debet
Resultaat
107Werkkosten noodzakelijkheidscriterium
Debet
Resultaat
111Werkkosten overig
Debet
Resultaat
104Werkkosten vrije ruimte
Debet
Resultaat

Vrijval herwaarderingsreserve en egalisatierekeningen 


180Vrijval egalisatierekening IPR
Debet
Resultaat
181Vrijval overige egalisatierekeningen
Debet
Resultaat
179Vrijval uit herwaarderingsreserve
Debet
Resultaat

Wijziging voorraden


163Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
Debet
Resultaat
162Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
Debet
Resultaat
160Wijziging in voorraden gereed product
Debet
Resultaat
161Wijziging in voorraden onderhanden werk
Debet
Resultaat